کاربرد سنجش از دور در بررسی آلودگی منابع آب

9
بيشترين میزان اشعه خورشيد در لايه هاي فوقانی آب (حدود دو متري) جذب مي شود و اين خاصيت، بستگي فراوانی به نوع طول موج دارد. با استفاده از طول موجهاي مختلف در سنجش از دور بويژه در فاصله (0.6-0.48) ميكرومتر مي توان اختلاف سطوح مختلف آب را به وضوح مشاهده نمود.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com