سنجش از دور در منابع طبیعی و کشاورزی

ddd
تشخيص و تمايزگونه هاي گياهي مختلف، محاسبه سطح زير كشت محصولات كشاورزي، مطالعه مناطق آسيب ديده كشاورزي براثركم آبي يا حمله آفتهاي مختلف به آنها از جمله مهمترين كاربردهاي داده هاي ماهواره اي در زمینه منابع طبیعی است.

كاربرد سنجش از دور در مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك

ZZ
در مطالعات ارزيابي توان اراضي و آمايش سرزمين در راستاي توسعه پايدار، داده ها و نقشه هاي پارامترهاي متعدد اكولوژيك، اقتصادي، اجتماعي و زيرساختي مورد نياز مي باشد كه شناسايي، تهيه، تجزيه و تحليل و ارزيابي آنها با روش هاي

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com