سنجش از دور در برنامه ریزی شهری

urban
سنجش از دور با ابزارهایی که در دست دارد(از قبیل ماهواره ها،سنجنده ها،دوربین های عکسبرداری هوایی،و…)میتواند درزمینه شناخت منابع وعوارض و پدیده ها ی طبیعی و غیر طبیعی محیطمان و تصمیم گیری و مدیریت در مورد آنهابه ما کمک کند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com