کاربرد سنجش از دور در کشاورزی دقیق

wwww
کشاورزی دقیق در بر گیرنده تکنولوژی های جدیدی مانند سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم های تعین موقعیت جهانی و سنجش از دور است که برای کشاورزان این امکان را فراهم می کندتا تغییرات عوامل تولید مانند عناصر غذایی خاک، رطوبت موجود

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com