انواع سنجش از دور

000
انواع سنجش از دور در واقع ‌سنجنده هاى سنجش از دور را بر مبناى منبع انرژى مورد استفاده مى توان به دو گروه عمده فعال وغير فعال تقسيم بندى کرد. خورشيد يک منبع انرژى بسيار مهم براى سنجش از دور مى باشد .

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com