عنوان مقاله: كاربرد سنجش از دور در مطالعات اقليمي مناطق خشك و بياباني

مناطق خشک و بياباني وسعت قابل ملاحظه اي از مساحت کره زمين يعني حدود يک سوم آن را مي پوشاند. حدود 4 درصد از مساحت کره زمين را بيابان هاي واقعي اشغال مي کنند. هر چند در رابطه با منشاء مناطق کويري به تاثير عوامل هيدرولوژي و ژئومورفولوژي بهاي بيشتري

عنوان مقاله: شناسايي مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورميانه با استفاده از سنجش از دور

توفان گرد و غبار از پديده هاي معمول در خيلي از بخش هاي جهان به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک جهان مي باشد. توفان گرد و غبار اثرات سوء روي محصولات کشاورزي و باغداري، آلودگي منابع آب و خاک، امراض گوناگون تنفسي و در نهايت معضلات

عنوان مقاله: بررسي تغييرات پوشش اراضي شهر اراک با استفاده از سنجش از دور و GIS

زمينه و هدف: تغييرات پوشش اراضي از جمله مهم ترين تغييرات سطح زمين هستند که اثرات قابل توجهي روي محيط و فرايندهاي محيطي مي گذارند. مواد و روش ها: در اين مطالعه براي بررسي تغييرات پوشش اراضي شهر اراک و حومه آن طي سال هاي 1335 تا 1385 از عکس هاي هوايي سال هاي 1335 و 1351، تصوير سنجنده TM سال 1369، تصوير سنجنده LISS-III ماهواره IRS-P6س

عنوان مقاله: كاربرد سنجش از دور برآورد سودمندي آب در شبكه هاي آبياري

بررسي شاخصهاي مصرف آب دربسياري از شبکه هاي آبياري مبين مصرف غير اصولي آب است. بهبود مديريت آبياري و افزايش سودمندي آب از طريق ارزيابي شاخصهاي مصرف آب و برطرف کردن نقاط ضعف مديريت آبياري امکان پذير است. در پژوهش حاضر، مديريت آبياري و سودمندي آب در شبکه آبياري سمت راست آبشار با استفاده از اطلاعات ماهواره اي،ميزان عرضه و تقاضاي آب، شاخصهاي عرضه نسبي آب، سودمندي آب سودمندي اقتصادي

عنوان مقاله:  تغييرات کاربري اراضي جنوب غرب تهران با استفاده از تکنيک سنجش از دور و زنجيره مارکوف

بررسي تغييرات کاربري اراضي نيازمند استفاده از روش هاي سريع و فنون نوين مي باشد. استفاده از سيستم سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي و تلفيق آنها با داده هاي زميني اطلاعات دقيق و بهتري را در خصوص تصميم گيري هاي چند جانبه ارائه مي نمايند. در اين پژوهش

عنوان مقاله: بررسي تغييرات اراضي بياباني با استفاده از داده هاي سنجش از دور (مطالعه موردي: کاشان)

بر اساس فعاليتهاي انساني و پديده هاي طبيعي چهره زمين همواره دستخوش تغيير مي شود. در اين ميان استفاده از تکنولوژي سنجش از دور به عنوان بهترين وسيله براي آشکارسازي و ارزيابي تغييرات شناخته شده است؛ زيرا با پيشرفتهاي انجام شده در اين تکنولوژي و توليد تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک طيفي و مکاني بالا و همچنين انواع تکنيکهاي پردازش تصوير مي توان تغييرات کاربري اراضي را برآورد نموده و نسبت به مديريت آنها اقدا

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com