تحليل و مدل‌سازي همبستگي بين LAI و شاخص‌هاي گياهي حاصل از مشاهدات طيف‌سنجي

بررسي خصوصيات انواع پوشش‌هاي گياهي به‌عنوان يكي از پارامترهاي مؤثر در تبادل انرژي بين جو و سطح زمين در مطالعات زيست‌محيطي، منابع طبيعي و کشاورزي اهميت بسياري دارد. امروزه فناوري سنجش ‌از ‌دور با ارائة اطلاعات طيفي گسترده و متنوع موجب تسهيل در مطالعة پوشش‌هاي گياهي در سطح زمين و به‌ويژه تخمين پارامترهاي بيوفيزيکي آنها شده است.

تأثير رطوبت جو در برآورد مشخصه‌هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره‌اي MODIS

وارونگي دمايي زماني رخ مي‌دهد که در تروپوسفر و تا ارتفاعي مشخص، با افزايش ارتفاع، دما افزايش يابد. از مشخصه‌هاي وارونگي دمايي، پارامترهاي قدرت و عمق وارونگي دمايي است. قدرت وارونگي به اختلاف دمايي بين قلة وارونگي و سطح زمين اطلاق مي‌شود و ارتفاع متناظر با اين اختلاف دمايي، عمق وارونگي نام دارد. راهکار متداول براي تعيين اين مشخصه‌ها، اندازه‌گيري‌هاي ميداني به‌وسيلة راديوساند است، که نوعي اندازه‌گيري نقطه‌اي در جو قلمداد مي‌شود

تصحيح هندسي تصاوير ماهواره‌اي با استفاده از توابع کسري بهينه‌سازي‌شده به‌وسيلة الگوريتم کلوني مورچه‌ها

در غياب داده‌هاي افمريز ماهواره و مدل سنجنده، تبديلات غيرپارامتريک نظير مدل توابع کسري از مهم‌ترين و پرکاربردترين انواع مدل‌هاي رياضي در جوامع فتوگرامتري و سنجش از دور به‌شمار مي‌آيند. وابستگي اين مدل‌ها به تعداد زيادي نقاط کنترل زميني، مشکلات عددي موجود در حل آنها و مشکل انتخاب ترم‌هاي سازندة ساختار تابع کسري را مي‌توان از ضعف‌هاي عمدة اين روش برشمرد. ازآنجاکه ضرايب در توابع غيرپارامتريک داراي تفسير و معناي فيزيکي مشخصي نيستند،

آشکارسازي تغييرات مناطق شهري مبتني بر شبکه‌هاي عصبي، ويژگي‌هاي مکاني و الگوريتم ژنتيک با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي بزرگ‌مقياس

آشکارسازي تغييرات پوشش اراضي براي پايش رشد شهرها و برنامه‌ريزي مسئولانه در مورد آنها امري ضروري است. سنجش‌ از دور فناوري قدرتمندي است که مي‌توان از آن در آشکار‌‌سازي تغييرات اراضي استفاده کرد. يکي از چالش‌هاي موجود در اين زمينه توسعة روش‌‌هاي کارآمد به‌منظور آشکار‌سازي تغييرات

اتصال خودکار بريدگي‌‌ها در شبکة راه‌‌هاي استخراج‌شده به‌وسيلة الگوريتم‌‌هاي استخراج راه با استفاده از تکنيک‌‌هاي تبديل رادون و درون‌يابي اسپلاين

دسترسي به اطلاعات راه‌ها اهميت زيادي در کاربردهاي مختلف نظير حمل‌ونقل، کنترل ترافيک، سيستم‌هاي هدايت خودکار وسايل نقليه و مانند اينها دارد. در سال‌هاي اخير طراحي الگوريتم‌‌هاي استخراج راه، هدف مطالعات بسياري از پژوهشگران بوده است.

بهبود طبقه‌بندی بدون نظارت تصاوير فراطيفي با استفاده از مدل خوشه‌بندی فازی Gustafson-Kessel

مدل‌هاي خوشه‌بندي c-means يکي از پرکاربردترين شيوه‌هاي طبقه‌‌بندي نظارت‌نشده در آناليز داده‌ها به‌شمار مي­رود. مدل فازي اين روش، يعني Fuzzy c-means، يکي از مشهورترين مدل‌هايي است که در آن هر داده با يک مقدار درجۀ عضويت بين 0 و 1،

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com