عنوان مقاله: آشکارسازي تغييرات کاربري اراضي و پوشش گياهي در شهر ياسوج با استفاده از سنجش از دور

تصاوير چند طيفي سنجش از راه دور براي به دست آوردن درک بهتري از محيط زمين بسيار کارآمد مي باشد؛ بنابراين با توجه به دگرگوني هاي گسترده در كاربري اراضي و پوشش گياهي، استفاده از فناوري سنجش از دور به يك ابزار مهم در بررسي و پايش تغييرات بدل شده است. اين پژوهش با هدف ارزيابي تغييرات کاربري و درصد پوشش گياهي در شهر و نواحي پيرامون ياسوج انجام گرفت. بدين جهت با استفاده از تصاوير سنجنده TM ماهواره LANDSAT ب

عنوان مقاله: تعيين عمق نوري هواويزها با استفاده از داده هاي ديد افقي و سنجش از دور

برآورد غلظت ذرات معلق با استفاده از تعيين عمق نوري هواويزها (AOD) کاربرد بسياري در تحقيقات مرتبط با آلودگي هوا دارد. در مقاله حاضر عمق نوري هواويزها در زنجان و تهران در حکم نمونه ها يي از مناطق شهري و ابرشهري در دوره دسامب

عنوان مقاله: پايش تغيير پوشش گياهي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور در حوضه سد ايلام

پايش تغيير عموما جهت ارزيابي فرآيندهاي طبيعي، از قبيل اثرات بلندمدت تغيير اقليم که ناشي از علل نجومي است و همچنين فرآيندهاي کوتاه مدت که شامل توالي پوشش گياهي و فرآيندهاي ژئومورفولوژيکي است صورت مي گيرد. همچنين، پايش تغيير جهت ارزيابي

عنوان مقاله: تحولات کاربري اراضي شهر ملاير با بهره گيري از سنجش از دور

فضاي شهري مکان جغرافيايي پويايي است که در حال تغيير و تحول در طول زمان مي باشد. بررسي اين فضا جهت بهره برداري بهينه به ويژه در طرح توسعه فضاي شهري در رابطه با کاربري اراضي و آمايش سرزمين، يکي از موضوعات مهم در حال حاضر مي باشد. در اين رابطه با استفاده از تکنولوژي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي، مي توان تمامي داده هاي مورد نياز را به دست آورد و نقشه هاي الگو و آينده نگري در فضاي

عنوان مقاله: تخمين ميزان نيتروژن در گياه سويا با استفاده از سنجش از دور

غلظت شيميايي مواد در برگ گياهان، مهم ترين عامل آشکار کننده شرايط زيست شناختي آنها است. از بين عناصر شيميايي برگي مختلف، نيتروژن يکي از عناصر مهم و اصلي در فتوسنتز و وضعيت تغذيه اي گياه است. به طور سنتي، مقدار نيتروژن برگ در آزمايشگاه با استفاده از روش هاي شيميايي تعيين مي شود. مطالعات نشان داده که فناوري سنجش از دور، روش نويني را براي جايگزيني روش هاي شيميايي پيچيده، زمان بر و هزينه بر در برآورد نيتروژن

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com