تأثير رطوبت جو در برآورد مشخصه‌هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره‌اي MODIS

نوشته شده در کلیات و تعاریف 38 بدون نظر

وارونگي دمايي زماني رخ مي‌دهد که در تروپوسفر و تا ارتفاعي مشخص، با افزايش ارتفاع، دما افزايش يابد. از مشخصه‌هاي وارونگي دمايي، پارامترهاي قدرت و عمق وارونگي دمايي است. قدرت وارونگي به اختلاف دمايي بين قلة وارونگي و سطح زمين اطلاق مي‌شود و ارتفاع متناظر با اين اختلاف دمايي، عمق وارونگي نام دارد. راهکار متداول براي تعيين اين مشخصه‌ها، اندازه‌گيري‌هاي ميداني به‌وسيلة راديوساند است، که نوعي اندازه‌گيري نقطه‌اي در جو قلمداد مي‌شود

. به‌منظور مدل‌سازي براي استخراج مشخصه‌هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره‌اي مي‌توان ارتباط بين اختلاف دماي درخشندگي زوج باندهاي مختلف با قدرت و عمق وارونگي دمايي منتج از داده‌هاي راديوساند را به‌دست آورد. در پي شايع‌بودن پديدة وارونگي دمايي در شهر تهران، ايستگاه هواشناسي فرودگاه مهرآباد تهران به‌عنوان منطقة نخست مورد مطالعه انتخاب شد. ضرايب همبستگي خطي به‌دست‌آمده بين اختلاف دماي درخشندگي زوج باندهاي مختلف با عمق و قدرت وارونگي محاسبه‌شده از داده‌هاي راديوساند بسيار ضعيف بود که مي‌تواند ناشي از تغييرات زياد بخارآب جو و قدرت و عمق وارونگي دمايي نسبتاً ضعيف روي‌داده در تهران باشد. براي اثبات فرضية مذکور، در ادامة روند تحقيق حاضر، عوامل مؤثر در افزايش ضريب همبستگي خطي بين اختلاف دماي درخشندگي زوج باندهاي مذکور با عمق و قدرت وارونگي محاسبه‌شده از داده‌هاي راديوساند بررسي شدند. با توجه به روي‌دادن وارونگي‌هاي عميق‌ و قدرتمند‌تر در منطقة کرمانشاه درمقايسه با تهران، اين منطقه به‌عنوان منطقة دوم مورد مطالعه انتخاب شد. افزايش ضرايب همبستگي محاسبه‌شده براي کرمانشاه نشان‌دهندة تأثير عامل ميزان قدرت و عمق وارونگي دمايي است. براي مثال، ضريب همبستگي بين BT7.2-BT11 با قدرت و عمق وارونگي دمايي در تهران به‌ترتيب 16/0 و 32/0 و در کرمانشاه به‌ترتيب 51/0 و 70/0 است. به‌منظور بررسي تأثير ميزان بخار آب موجود در جو بر ضرايب همبستگي، با توجه به آنکه ميزان بخار آب موجود در جو طي فصول سرد کمتر از فصول گرم است، داده‌هاي تهران و کرمانشاه به دو دستة تمام فصول و فصول سرد تقسيم شدند. افزايش ضرايب همبستگي محاسبه‌شده براي تهران و کرمانشاه طي فصول سرد نشان‌دهندة تأثير عامل ميزان بخار آب موجود در جو است. به‌عنوان نمونه، ضريب همبستگي بين BT7.2-BT11 با قدرت و عمق وارونگي دمايي در کرمانشاه براي تمامي فصول به‌ترتيب 51/0 و 70/0 و طي فصول سرد به‌ترتيب 78/0 و 85/0 است.

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com