آشکارسازي تغييرات مناطق شهري مبتني بر شبکه‌هاي عصبي، ويژگي‌هاي مکاني و الگوريتم ژنتيک با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي بزرگ‌مقياس

نوشته شده در کلیات و تعاریف 59 بدون نظر

آشکارسازي تغييرات پوشش اراضي براي پايش رشد شهرها و برنامه‌ريزي مسئولانه در مورد آنها امري ضروري است. سنجش‌ از دور فناوري قدرتمندي است که مي‌توان از آن در آشکار‌‌سازي تغييرات اراضي استفاده کرد. يکي از چالش‌هاي موجود در اين زمينه توسعة روش‌‌هاي کارآمد به‌منظور آشکار‌سازي تغييرات

با سطح خودکارسازي بالاست که بتواند اطلاعاتي صحيحي در مورد موقعيت جغرافيايي و ماهيت اين تغييرات ارائه کند. در پژوهش حاضر با استفاده از دو تصوير GeoEye منطقة 17 شهر تهران مربوط به سال‌هاي 2004 و 2010 از ويژگي‌هاي مکاني متن تصوير، شبکه‌هاي عصبي و الگوريتم ژنتيک براي آشکار‌سازي تغييرات استفاده شد. شش حالت مختلف، هريک با دو رويکرد طبقه‌بندي مستقيم چندزماني و مقايسة پس از طبقه‌بندي، از ديدگاه صحت آشکارسازي و زمان اجراي الگوريتم مورد مقايسه قرار گرفتند. بررسي‌هاي انجام‌شده نشان دادند که رويکرد طبقه‌بندي مستقيم چندزماني در هر شش حالت نتايج بهتري ارائه کرده است. همچنين در بين شش حالت بررسي‌شده، عملکرد حالت ششم (روش پيشنهادي اين تحقيق) از نظر صحت طبقه‌بندي بهتر است. در حالت ششم پس از انتخاب بهينة ويژگي‌ها، طبقه‌بندي مبتني بر شبکه‌هاي عصبي با تعيين معماري شبکه و با چندين بار اجرا صورت مي‌گيرد. هرچند زمان اجراي اين روش درمقايسه با ديگر حالت‌هاي بررسي‌شده بيشتر است، اما درصورتي‌که صحت طبقه‌بندي به زمان ارجحيت داشته باشد اين روش کاملاً توصيه مي‌شود

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com