تحليل و مدل‌سازي همبستگي بين LAI و شاخص‌هاي گياهي حاصل از مشاهدات طيف‌سنجي

نوشته شده در کلیات و تعاریف 66 بدون نظر

بررسي خصوصيات انواع پوشش‌هاي گياهي به‌عنوان يكي از پارامترهاي مؤثر در تبادل انرژي بين جو و سطح زمين در مطالعات زيست‌محيطي، منابع طبيعي و کشاورزي اهميت بسياري دارد. امروزه فناوري سنجش ‌از ‌دور با ارائة اطلاعات طيفي گسترده و متنوع موجب تسهيل در مطالعة پوشش‌هاي گياهي در سطح زمين و به‌ويژه تخمين پارامترهاي بيوفيزيکي آنها شده است.

يکي از مهم‌ترين پارامترهاي فيزيکي به‌کار گرفته‌شده در تحليل‌هاي مختلف مربوط به مطالعة پوشش‌هاي گياهي، شاخص سطح برگ  (LAI) است. در پژوهش حاضر ضمن تحليل و مدل‌سازي ارتباط بين LAI و شاخص‌هاي گياهي مختلف، با استفاده از مشاهدات طيف‌سنجي آزمايشگاهي، به بررسي محدوديت‌هاي مدل رياضي موجود در برآورد LAI، ارائة راهکارهايي به‌منظور افزايش دقت و صحت نتايج اين مدل و همچنين طراحي يک شاخص جديد پرداخته شده ‌است. نتايج نشان دادند که از ميان شاخص‌هاي گياهي متداول، دو شاخص Simple Ratio و SAVI-2 داراي کمترين RMSE (حدود 08/0 در واحد LAI) بوده و شدت اشباع‌شدگي مدلي که برازش‌ داده‌اند از شاخص‌هاي ديگر کمتر است. دو شاخص مذکور کارايي بالاتري در تخمين LAI به‌ويژه در مناطق با تراکم پوشش گياهي آنها زياد، دارند و مي‌توان با اطمينان بالايي در مدل‌سازي خطي برآورد LAI از آنها استفاده کرد.

 

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com