ارزيابي تأثير شرايط پارامتري مختلف روش‌هاي ماهواره‌اي SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخير-تعرق واقعي (مطالعة موردي: اهواز شمالي)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 43 بدون نظر

داده‌هاي سنجش از دور داراي کاربرد وسيعي در برآورد تبخير و تعرق واقعي هستند و بدين منظور روش‌هاي مختلفي شرح و بسط ‌يافته است. در اين ميان، سبال و متريک به‌عنوان مدل‌هاي شار انرژي و تي‌وي‌تي برپاية پوشش گياهي توجه زيادي را به‌خود جلب کرده و برپاية برخي پارامترهايي هستند

که براي استفاده نياز به ارزيابي دارند. در پژوهش حاضر، 12 تصوير موديس طي دورة سال آبي 88-1387 که محدودة مطالعاتي اهواز شمالي را (طبق طبقه‌‌بندي وزارت نيرو) مي‌‌پوشاند، فراهم شد تا براي تخمين تبخير و تعرق واقعي با استفاده از مدل‌‌هاي سنجش از دور به‌کار گرفته شود. به‌منظور ارزيابي و مقايسة نتايج، از تبخير و تعرق تخمين زده‌شده با استفاده از مدل بيلان آبي مرسوم براي همان دوره استفاده شد. افزون بر اينها، بهترين تخمين تبخير و تعرق واقعي با استفاده از مدل سنجش از دور براي مزارع يونجه با مقادير متناظر در سند ملي آب مقايسه شد. نتايج به‌دست‌آمده، عملکرد بهتر سبال و سپس متريک و تي‌‌وي‌‌تي را نشان دادند. مدل بيلان آب ميزان تبخير و تعرق واقعي را 341 ميلي‌متر بر سال و سبال آن را 2/347 ميلي‌‌متر بر سال براي همان دوره نمايش داد. ارزيابي پارامترهاي اين مدل‌‌ها، تأثير معنا‌‌دار کاربرد معادلات کاليبره‌شدة شار گرماي خاک و طول زبري مومنتوم را بر عملکرد و کاهش عدم‌قطعيت آنها نشان داد.

 

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com