ارزيابي کيفيت شرب آب زيرزميني دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محيط GIS

نوشته شده در کلیات و تعاریف 45 بدون نظر

شاخص کيفيت آب زيرزميني (GWQI) يکي از شاخص‌هاي مهم در تعيين کيفيت آب‌هاي زيرزميني است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي کيفيت شرب آب زيرزميني لردگان براساس شاخص کيفيت آب زيرزميني (GWQI) در محيط سامانة اطلاعات جغرافيايي (GIS) است.

به اين منظور، در 32 حلقه چاه pH، EC، TDS (کل جامدات محلول)، TSS (کل جامدات معلق)، ‌‌کدورت، يون‌هاي اصلي، نيترات (NO32-) و فسفات (PO42-) اندازه‌‌گيري و سختي کل محاسبه شد. ‌‌نقشة مؤلفه‌‌ها به‌روش وزن‌‌دهي معکوس فاصله رسم شد. ‌‌به‌منظور محاسبة ‌‌شاخص GWQI نقشة ‌‌هر مؤلفه نرمال شد و براساس آنها نقشه‌‌هاي رتبه‌‌ به‌دست آمدند. ‌‌سپس با استخراج وزن هر مؤلفه از نقشه، رتبة آن و نقشة شاخص GWQI تهيه شد. آب زيرزميني لردگان براساس ميانگين نقشة GWQI با مقدار 83 کيفيت مناسبي داشت. ‌‌نقشة GWQI نشان داد که كيفيت آب شرب از جنوب‌غرب به‌سمت شمال كاهش مي‌‌يابد، که به وجود مراكز كشاورزي فشرده، تصفيه‏خانة فاضلاب در شمال دشت و سازند گچساران در شمال دشت نسبت داده شد. ‌‌تحليل حساسيت به‌روش حذف تک‌نقشه‌‌ها نشان داد که شاخص GWQI در آبخوان لردگان نسبت به Tu و TSS و تا اندازه‌‌اي Na+ حساس‌‌تر است و اين دو مؤلفه بايستي با دقت و تكرار بيشتري اندازه‌‌گيري شوند.

 

دانلود مقالهدیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com