photo_2017-02-13_16-02-14
تصحیح کلی اتمسفری به روش Dark Subtract

تصحیح کلی اتمسفری به روش Dark Subtract

نوشته شده در کلیات و تعاریف 105 بدون نظر

    • تصحیح کلی اتمسفری به روش Dark Subtract

    در این روش یک مقدار ثابتی را از ارزش کل پیکسل ها در یک باند کم می کنند.این روش بر این فرض استوار است که برخی از پیکسل ها در تصویر باید دارای بازتابندگی صفر باشند و ارزش ثبت شده برای این پیکسل ها ناشی از آثار پخش اتمسفری است .بنابراین ارزش این پیکسل ها در حقیقت مقدار پخش اتمسفری را به نمایش می گذارد .بعنوان مثال قابلیت انعکاس یک آب پاکیزه و عمیق در طول موج مادون قرمز نزدیک به صفر میل می کند.در روش کاهش تیرگی فرض می شود که مقادیر غیر صفر برای مناطق آبی تمیز و عمیق در باند مادون قرمز نزدیک ناشی از تابندگی مسیر جوی است.در این صورت مقادیر ثابت تابندگی مسیر جوی از تمام ارزش های پیکسل های سطح کم می شود.در مورد باند های مرئی ممکن است سایه ناشی از توپوگرافی منطقه بعنوان جسم سیاه در نظر گرفته شود .در نتیجه استفاده از هیستوگرام یکی از راه های اندازه گیری تابندگی مسیر جو در مد نظر خواهد بود.

    در این روش برای تعیین میزان عدد  رقومی یا درجه خاکستری (DN) برای کسر نمودن، از مقادیر حداقل باند ها، میانگین مقدار پیکسل ها  در یک منطقه  مورد علاقه (ROI) مثل مناطق آبی بر اساس اینکه آن منطقه ، حداقل  میزان انعکاس  در طول موج های بلند را دارد و نیز یک مقدار مشخص که توسط  کاربر معرفی  می شود، استفاده  می شود .

    در اين روش  مي توان با استفاده از  آب زلال و عميق اين تصحيح را انجام داد. مي دانيم که روي آب زلال در باند سرخ،  ميزان بازتاب در حد کمينه تصوير است. در صورت مشاهده مقادير پيکسلي بالاتر از اين مقدار، مي توان اين مقدار را به اثر روشنايي مسير نسبت داد که بايستي از کل تصوير کسر گردد. 

در این روش یک مقدار ثابتی را از ارزش کل پیکسل ها در یک باند کم می کنند.این روش بر این فرض استوار است که برخی از پیکسل ها در تصویر باید دارای بازتابندگی صفر باشند و ارزش ثبت شده برای این پیکسل ها ناشی از آثار پخش اتمسفری است .بنابراین ارزش این پیکسل ها در حقیقت مقدار پخش اتمسفری را به نمایش می گذارد .بعنوان مثال قابلیت انعکاس یک آب پاکیزه و عمیق در طول موج مادون قرمز نزدیک به صفر میل می کند.در روش کاهش تیرگی فرض می شود که مقادیر غیر صفر برای مناطق آبی تمیز و عمیق در باند مادون قرمز نزدیک ناشی از تابندگی مسیر جوی است.در این صورت مقادیر ثابت تابندگی مسیر جوی از تمام ارزش های پیکسل های سطح کم می شود.در مورد باند های مرئی ممکن است سایه ناشی از توپوگرافی منطقه بعنوان جسم سیاه در نظر گرفته شود .در نتیجه استفاده از هیستوگرام یکی از راه های اندازه گیری تابندگی مسیر جو در مد نظر خواهد بود.

در این روش برای تعیین میزان عدد  رقومی یا درجه خاکستری (DN) برای کسر نمودن، از مقادیر حداقل باند ها، میانگین مقدار پیکسل ها  در یک منطقه  مورد علاقه (ROI) مثل مناطق آبی بر اساس اینکه آن منطقه ، حداقل  میزان انعکاس  در طول موج های بلند را دارد و نیز یک مقدار مشخص که توسط  کاربر معرفی  می شود، استفاده  می شود .

در اين روش  مي توان با استفاده از  آب زلال و عميق اين تصحيح را انجام داد. مي دانيم که روي آب زلال در باند سرخ،  ميزان بازتاب در حد کمينه تصوير است. در صورت مشاهده مقادير پيکسلي بالاتر از اين مقدار، مي توان اين مقدار را به اثر روشنايي مسير نسبت داد که بايستي از کل تصوير کسر گردد. دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com