a8bb8208d47cbc14c5147002a9dc9cc5
مقایسة نتایج تخمین تبخیر و تعرق واقعی حاصل از مدل‌هاي متریک و سبال، با استفاده از تصاویر سنجنده‌های مودیس و ETM+

مقایسة نتایج تخمین تبخیر و تعرق واقعی حاصل از مدل‌هاي متریک و سبال، با استفاده از تصاویر سنجنده‌های مودیس و ETM+

نوشته شده در کلیات و تعاریف 27 بدون نظر

افزایش محصول به تأمین نیاز آبی گیاه وابسته است؛ درنتیجه، تخمین درست نیاز آبی گیاه هم به تولید محصول کمک می‌کند و هم در مدیریت منابع آب تأثیر دارد. الگوریتم‌های سبال و متریک از مهم‌ترین و پرکاربردترین روش‌های باقی‌ماندة بیلان انرژی برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده‌های سنجش ‌از دور محسوب می‌شوند.
بر همين اساس، هدف از تحقیق حاضر بررسی نتایج تبخیر و تعرق واقعی با اجرای مدل‌های متریک و سبال در دشت قزوین است. به‌منظور ارزیابی نتایج برآورد تبخیر و تعرق واقعی، از دو سنجنده با قدرت تفکیک زمانی و مکانی متفاوت (تصاویر سنجندة مودیس[1] ماهوارة ترا و سنجندة ETM+ ماهوارة لندست 7) استفاده شد. در این زمینه، داده‌های ایستگاه هواشناسی قزوین و نیز داده‌برداری لایسیمتری، به‌منظور صحت‌سنجی نتایج الگوریتم متریک و سبال، به‌کار رفت. نتایج مدل‌های متریک و سبال با مجموع ده تصویر از تصاویر سنجندة مودیس ماهوارة ترا و سنجندة ETM+ ماهوارة لندست 7، با داده‌برداری‌های لایسیمتری گیاه ‌مرجع چمن در سال 1380 ارزیابی شدند. سنجندة مودیس با 88/0r =، 91/1 RMSE= و 85/0 SE= میلی‌متر بر روز و سنجندة ETM+ با 00/1 r=، 91/0RMSE= و 09/0 SE= میلیمتر بر روز در مدل متریک، در مقایسه با مدل سبال، برآوردی دقیق‌تر از داده‌برداری لایسیمتر دارند و در این تحقیق، مدل متریک به‌منزلة مدل برتر برای برآورد تبخیر و تعرق واقعی در منطقة دشت قزوین توصیه می‌شود.
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران، دوره 9، شماره 1

رستا نظری, عباس کاویانی

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com