SA
ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏ سازی تبرید به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی

ارزیابی و بهبود عملکرد الگوریتم شبیه‏ سازی تبرید به منظور تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی در سطح زیرپیکسل با استفاده از تصاویر چندطیفی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 18 بدون نظر

 

یکی از چالش‏های بسیار مهم در تهیۀ نقشۀ پوشش اراضی با استفاده از تصاویر سنجش از دور، مشکل مربوط به پیکسل‏های مخلوط است. با توسعۀ روش‏های تجزیۀ اختلاط طیفی و طبقه‏بندی‌کننده‏های نرم، امکان برآورد سهم کلاس‏ها در سطح زیرپیکسل فراهم می‌آید و برچسب‏های چندگانه به پیکسل‏ها اختصاص داده می‏شود.

با وجود این، تولید نقشۀ پوششی در سطح زیرپیکسل نیازمند جانمایی مکانی زیرپیکسل‏ها است. در سال‏های اخیر، روش‏های تهیۀ نقشه در سطح زیرپیکسل توسعه یافته‏اند و با استفاده از نتایج طبقه‏بندی‌کننده‏های نرم و بهره‏گیری از مفاهیم وابستگی مکانی، آرایش مکانی زیرپیکسل‏ها را بهینه‏سازی می‏کنند.‏ در این تحقیق، دقت کلی الگوریتم شبیه‏سازی تبرید برای تهیۀ نقشۀ پوششی در سطح زیرپیکسل مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین، مکانیزم جدیدی در این روش، برای تولید پاسخ‏های جدید در هر مرحله از الگوریتم پیشنهاد شده و با نتایج روش موجود مقایسه شده است. از دیگرسو، پارامترهای مؤثر بر عملکرد الگوریتم مانند ضریب بزرگنمایی، نوع تابع خنک‏سازی و تکرارهای ایستا و پویا در عملکرد الگوریتم بررسی شده‌اند. در فرایند ارزیابی دقت کلی الگوریتم، دو روش مستقل از خطای طبقه‏بندی نرم و وابسته به این خطا لحاظ شده است. براساس نتایج، افزایش ضریب بزرگنمایی موجب کاهش دقت الگوریتم شبیه‏سازی تبرید شده و همچنین، تابع خنک‏سازی هندسی به لحاظ دقت و زمان اجرای الگوریتم، به‌منزلۀ تابع بهینه انتخاب شده است. از طرف دیگر، تکرارهای پویا نیز، در مقایسه با حالت ایستا دقت بیشتری داشته است. روش پیشنهادی برای تولید پاسخ‏های جدید در الگوریتم شبیه‏سازی تبرید دستاورد مهم تحقیق به شمار می‌آید که دقت کلی را به نسبت روش موجود، افزایش داده و همچنین، زمان اجرای الگوریتم را تا 50% کاهش داده است. بیشترین دقت کلی الگوریتم براساس روش پیشنهادی و مستقل از خطای طبقه‏بندی نرم 97/94% برآورد شد.
فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 7، شماره 3

میلاد نیرومند جدیدی, مهدی مختارزاده, محمودرضا صاحبی

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com