کویر طبس
تعيين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي خاک در تفکيک رخساره‌هاي کويري براساس روش ميانگين هندسي و تجميع لايه‌هاي اطلاعاتي سنجندة ASTER (مطالعة موردي: پلاياي طبس)

تعيين فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي خاک در تفکيک رخساره‌هاي کويري براساس روش ميانگين هندسي و تجميع لايه‌هاي اطلاعاتي سنجندة ASTER (مطالعة موردي: پلاياي طبس)

نوشته شده در کلیات و تعاریف 32 بدون نظر

 

تهية نقشة دقيق از ساختارهاي زمين‌شناسي، در مديريت سرزمين اهميت بسزايي دارد. بسياري از اين ساختارها در مناطق خشک و بياباني منشأ رسوبات بادي، غبار و ذرات معلق در هوا به‌شمار ‌مي‌آيند. افزايش روزافزون توان تفکيک سنجنده‌ها و دسترسي آسان به آنها، کمک شاياني به مطالعة مناطق بياباني كرده است.

 

هدف پژوهش حاضر، تعيين مهم‌ترين عوامل مؤثر در تفکيک رخساره‌هاي کويري براساس روش ميانگين هندسي و تجميع لايه‌هاي اطلاعاتي سنجندة  ASTERاست. به‌منظور انجام پژوهش حاضر از تصوير ماهواره‌اي استر مربوط به‌تاريخ 23 ژوئن سال 2010 استفاده شد.ابتدا 40 نمونه از خاک سطحي منطقة مطالعاتي برداشت شد ومؤلفه‌هاي مختلف خاک‌شناسي (آنيون‌ها، کاتيون‌ها، بافت، رطوبت و pH) در آزمايشگاه تجزيه و تحليل شدند.به‌منظور بررسي اثر توپوگرافي بر شکل رخساره‌ها از مدل رقومي ارتفاع بهره گرفته شد. ارزش پيکسل‌ها در باندهاي مختلف در محل نمونه‌هاي آموزشي (26 نمونه) استخراج شد و سپس با استفاده از روش رگرسيون چندگانة خطي اقدام به برپايي مدل‌هاي همبستگي شد. با استفاده از مدل‌هاي رگرسيوني در محل نقاط شاهد (14 نمونه)، مقادير تخميني در اين نقاط محاسبه و صحت مدل‌ها ارزيابي گرديد. با اعمال مدل‌ها روي باندهاي مرتبط، نقشة مربوط به هر مؤلفه تهيه و پس از استانداردسازي با استفاده از روش تفکيک تراکمي طبقه‌بندي شدند. صحت طبقه‌بندي نقشه‌هاي توليدشده براساس نقشة واقعيت زميني برآورد گرديد. سپس با استفاده از روش ميانگين هندسي و تجميع، لايه‌هاي اطلاعاتي تلفيق شدند. درنهايت، ارزيابي صحت نقشه‌هاي خروجي نيز صورت گرفت. نتايج تحقيق حاضر حاکي از نبود رابطة معنادار بين مؤلفه‌هاي سديم، کربنات، هدايت الکتريکي خاک و توپوگرافي با داده‌هاي ماهواره‌اي در منطقة مطالعاتي‌ است. همچنين نتايج نشان دادند که گرچه براساس مدل‌هاي تخميني رس، سيلت، قليايي‌بودن، رطوبت و استفاده از رويکرد ادغام رخساره‌هايي که بازتاب طيفي مشابه دارند ‌مي‌توان حداکثر تا 4 رخساره را در منطقة مطالعاتي تفکيک کرد، اما براساس روش ميانگين هندسي و با استفاده از اثر جداگانة مؤلفة آهک و اثر متقابل مؤلفه‌هاي بيکربنات‌ـ آهک، پتاسيم‌ـ آهک، و بيکربنات‌‌ـ آهک‌ـ پتاسيم با صحت کلي بيش از 53 درصد ‌مي‌توان 5 رخساره را ‌تفکيک کرد.

 

 

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 6، شماره 4
 محمد حسن‌زاده نفوتي, زهره ابراهيمي خوسفي, مسلم چابک بلداجي, محسن ابراهيمي خوسفي

 

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com