شهر
طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده براي تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید

طبقه‌بندی شئ‌مبنای تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای از مناطق شهری پیچیده براي تولید نقشة پوشش اراضی برمبنای یک مدل سلسله‌‌مراتبی جدید

نوشته شده در کلیات و تعاریف 51 بدون نظر

اطلاعات پوشش اراضی یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت شهری است و سنجش ‌‌از دور به‌عنوان فناوری ‌‌بهینه از نظر هزینه و زمان، در تولید این‌گونه اطلاعات اهميت بسيار دارد. با توجه به وجود نواحی شهری پیچیده و متراکم در کشورهای جهان سوم، روش‌‌های شئ‌‌مبنا به‌عنوان راهکار مناسبی در پردازش تصاویر این‌گونه مناطق پیشنهاد شده‌اند.

هدف پژوهش حاضر معرفی روش شئ‌‌مبناي جدیدي براي طبقه‌‌بندی مناطق شهری پیچیده با استفاده از تصاویر بزرگ‌مقیاس ماهواره‌‌ای و نزدیک‌شدن به فرایند تولید نقشة استاندارد و مؤثر با اين روش است. در این مدل به‌منظور انتخاب پارامترهای قطعه‌‌بندی، از روشي جدید و همچنین از مدل طبقه‌‌‌بندی سلسله‌‌‌مراتبی به‌همراه استراتژی قانون‌مبنايي براي غلبه بر اغتشاشات بین‌کلاسی بهره‌‌گیری شد. در این حيطه ضمن بهینه‌‌‌سازی فضای ویژگی در آنالیزي چندمقیاسه، از دو روش طبقه‌‌بندی قانو‌‌ن‌‌مبنا و نزدیک‌ترین ‌‌همسایة فازی استفاده شد. روش پیشنهادی در پژوهش حاضر روی تصویر سنجندة  IKONOSاز شهر شیراز پیاده‌‌سازی شد، که دقت 84 درصد با استفاده از طبقه‌‌بندی روش قانون‌مبنا و نيز دقت 87 درصد از روش طبقه‌‌بندی نزدیک‌ترین همسایة فازی به‌دست آمد. افزون‌ بر اين، پیاده‌‌سازی روش پیشنهادی روی تصویر  IKONOSشهر یزد، قابلیت تعمیم‌‌پذیری این روش را به سایر مناطق نشان داد.

 

فصلنامه سنجش از دور و GIS ایران،  دوره 6، شماره 4
محسن قلوبی, محمدجواد ولدان زوج, مهدی مختارزاده

 

 

 

آموزش پردازش تصاویر ماهواره ای در محیط Arc Map

موسسه علمی تحقیقاتی و پژوهشی چشم انداز هزاره سوم ملل شیراز

همراه با فیلم و جزوه

بصورت عملی و کاربردی همراه با انجام پروژه های کاربردی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده

تلفن : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com