me
ماهواره های هواشناسی

ماهواره های هواشناسی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 6 بدون نظر

ماهواره های هواشناسی چند سری هستند که عبارتند از:

1- ماهواره های هواشناسی سری (Tiros)

(Tiros 1) اولین ماهواره هواشناسی از ده ماهواره هواشناسی که اطلاعات را از زمین دریافت داشته و به زمین مخابره می کرد بود که در سال 1960 میلادی از طرف آمریکا به فضا پرتاب شد. این ماهواره در ارتفاع 740 کیلومتری زمین ، با مداری که با خط استوا زاویه 48 درجه می ساخت، هر24/99 دقیقه یک بار کره زمین را دور می زد.نا سال 1965 میلادی ده ماهواره از این سری به مدار فرستاده شد و در سال1968 میلادی زمان فعالیت تمامی آنها به پایان رسید.

2- ماهواره های هوا شناسی سری (Tiros operational satellite) TOS

اولین ماهواره از این سری است که هدف اصلی آنها مطالعه محیط زیست بود و به همین دلیل، نامیده شدند،در سال(Environmental Science Services Administration) ESSA1966 میلادی به فضا فرستاده شد و در ارتفاع 1400 کیلومتری، هر 114 دقیقه یک بار کره زمین را دور میزد.از این سری 9 ماهواره به فضا فرستاده شده است.

این ماهواره ها اطلاعات را به صورت رقومی (ماهواره های شماره فرد) یا به صورت تصاویری به مساحت چهار میلیون مایل مربع به زمین می فرستادند.عمر این سری نیز در سال 1976 میلادی به پایان رسید.

3- ماهواره های هواشناسی سری (Improved Tiros And Atmospheric Administration) ITOS

در سال 1970 در ارتفاع 1700 کیلومتری زمین قرارI Tos – 1اقرار گرفت. عمر این ماهواره در سال 1971 میلادی به پایان رسید و پرتاب بعدی نیز با شکست روبه رو شد

4- ماهواره های هواشناسی سری (Nimbus)

در مدار(Nimbus 1)در سال 1964 میلادی ،اولین ماهواره تکنولوژی هواشناسی به نام نیمبوس 1 زمین و در ارتفاع 1100 کیلومتری قرار گرفت.این ماهواره هر 3/98 دقیقه یک بار، کره زمین را دور می زند و هدف آن مشاهدات جوی برای پیش بینی وضع هوا بود. آخرین ماهواره از این سری به نام (Nimbus – 7)در سال 1978 به فضا پرتاب شد .

5- ماهواره های هوا شناسی سری(National Ocean and Atmospheric Administration) NOAA

اولین ماهواره از این سری در سال 1970 میلادی به فضا پرتاب شد و در ارتفاع 850 کیلومتری شروع به فعالیت کرد و هر 101 دقیقه یک بار کره زمین را دور می زند. در ژوئن 1981 میلادی، ماهواره (NOAA – 7)به فضا پرتاب شد. از ماهواره نوآ 9 و 10 در حال حاضر در مرکز گیرنده مردآباد کرج اطلاعات دریافت می شود.

6- ماهواره هواشناسی سری(Synchronous Meteorological Satellite) SMS

در سال 1974 میلادی ، اولین و در سال 1975 میلادی دومین آن به منظور مطالعات هواشناسی به فضا فرستاده و در ارتفاع 36000 کیلومتری قرار گرفتند.

7- ماهواره های هواشناسی سری(Geostationary Operational Environmental Satellite) Goes

این ماهواره ها به ترتیب در سالهای 1975 ،1980 ،1981 میلادی به فضا پرتاب شدند و در ارتفاع 35600 کیلومتری قرار گرفتند.دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان برق-کوچه یک- موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132341477
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: saeedjavizadeh@gmail.com