کارگاه های برگزار شده مقاله نویسی توسط دکتر جوی زاده

کارگاه مقاله نویسی در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران-دی ماه 1391

کارگاه روش تحقیق پیشرفته دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران-آبان ماه 1392

کارگاه مقاله نویسی در دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی تهران -بهمن ماه 1391

کارگاه مقاله نویسی در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران -آبان ماه 1392

کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه یزد -آذرماه 1392

کارگاه مقاله نویسی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهر کرد -دی ماه 1391

كارگاه مقاله نويس در دانشكده جغرافياي دانشگاه امام حسين-1391

کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز -مهر ماه 1392 کارگاه مقاله نویسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستن-خردادماه 1390

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com