دوره آموزشی IDRISI

IDRISI

طول دوره:  30 ساعت

این نرم افزار یکی از مهمترین نرم افزارهای سنجش از دور (Remote Sensing) و سامانه های اطلاعاتی جغرافیایی (Geography information system) می باشد. قابلیت های فراوان این نرم افزار امکان دسترسی سریع و دقیق به نقشه های متنوع کاربردی را با بالاترین قدرت آنالیز و محاسبات پیچیده میسر می سازد.  این نرم افزار در تحلیلهای جغرافیایی و همچنین پردازش تصاویر ماهواره ای جزو نرم افزارهای با تکنیکهای جدید بوده بطوریکه برای اولین بار در بین نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور توانسته روشهای فازی و شبکه های عصبی مصنوعی را در طبقه بندی تصاویر ماهواره ای به کار بگیرد که در بین سایر نرم افزارهای سنجش از دور از قابلیت بالایی برخوردار باشد. از دیگر قابلیتهای این نرم افزار می توان به ارائه مدلهای جدید از جمله مدل تحلیل تغییرات کاربری اراضی   (Land Change Modeler (LCM جهت پایداری اکولوژیکی و مدل سازی روند تغییرات با استفاده از زنجیره های مارکوف و همچنین تلفیق این روش با سلول های خودکار و … اشاره نمود. همچنین با استفاده از قابلیت این نرم افزار می توان به پیش بینی روند تغییرات در زمانهای آینده پرداخت که برای این پیش بینی از روش زنجیره ای مارکوف و سلولهای خودکار استفاده نموده و نتایج قابل قبولی را ارائه می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com