• 1
  • 2
  • 3
  • 4

ارزيابي کيفيت شرب آب زيرزميني دشت لردگان با استفاده از شاخص GWQI در محيط GIS

شاخص کيفيت آب زيرزميني (GWQI) يکي از شاخص‌هاي مهم در تعيين کيفيت آب‌هاي زيرزميني است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي کيفيت شرب آب زيرزميني لردگان براساس شاخص کيفيت آب زيرزميني (GWQI) در محيط سامانة اطلاعات جغرافيايي (GIS) است.

تحليل و مدل‌سازي همبستگي بين LAI و شاخص‌هاي گياهي حاصل از مشاهدات طيف‌سنجي

بررسي خصوصيات انواع پوشش‌هاي گياهي به‌عنوان يكي از پارامترهاي مؤثر در تبادل انرژي بين جو و سطح زمين در مطالعات زيست‌محيطي، منابع طبيعي و کشاورزي اهميت بسياري دارد. امروزه فناوري سنجش ‌از ‌دور با ارائة اطلاعات طيفي گسترده و متنوع موجب تسهيل در مطالعة پوشش‌هاي گياهي در سطح زمين و به‌ويژه تخمين پارامترهاي بيوفيزيکي آنها شده است.

تأثير رطوبت جو در برآورد مشخصه‌هاي وارونگي دمايي از تصاوير ماهواره‌اي MODIS

وارونگي دمايي زماني رخ مي‌دهد که در تروپوسفر و تا ارتفاعي مشخص، با افزايش ارتفاع، دما افزايش يابد. از مشخصه‌هاي وارونگي دمايي، پارامترهاي قدرت و عمق وارونگي دمايي است. قدرت وارونگي به اختلاف دمايي بين قلة وارونگي و سطح زمين اطلاق مي‌شود و ارتفاع متناظر با اين اختلاف دمايي، عمق وارونگي نام دارد. راهکار متداول براي تعيين اين مشخصه‌ها، اندازه‌گيري‌هاي ميداني به‌وسيلة راديوساند است، که نوعي اندازه‌گيري نقطه‌اي در جو قلمداد مي‌شود

ارزيابي تأثير شرايط پارامتري مختلف روش‌هاي ماهواره‌اي SEBAL، METRIC و TVT در برآورد تبخير-تعرق واقعي (مطالعة موردي: اهواز شمالي)

داده‌هاي سنجش از دور داراي کاربرد وسيعي در برآورد تبخير و تعرق واقعي هستند و بدين منظور روش‌هاي مختلفي شرح و بسط ‌يافته است. در اين ميان، سبال و متريک به‌عنوان مدل‌هاي شار انرژي و تي‌وي‌تي برپاية پوشش گياهي توجه زيادي را به‌خود جلب کرده و برپاية برخي پارامترهايي هستند

آشکارسازي تغييرات مناطق شهري مبتني بر شبکه‌هاي عصبي، ويژگي‌هاي مکاني و الگوريتم ژنتيک با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي بزرگ‌مقياس

آشکارسازي تغييرات پوشش اراضي براي پايش رشد شهرها و برنامه‌ريزي مسئولانه در مورد آنها امري ضروري است. سنجش‌ از دور فناوري قدرتمندي است که مي‌توان از آن در آشکار‌‌سازي تغييرات اراضي استفاده کرد. يکي از چالش‌هاي موجود در اين زمينه توسعة روش‌‌هاي کارآمد به‌منظور آشکار‌سازي تغييرات

اتصال خودکار بريدگي‌‌ها در شبکة راه‌‌هاي استخراج‌شده به‌وسيلة الگوريتم‌‌هاي استخراج راه با استفاده از تکنيک‌‌هاي تبديل رادون و درون‌يابي اسپلاين

دسترسي به اطلاعات راه‌ها اهميت زيادي در کاربردهاي مختلف نظير حمل‌ونقل، کنترل ترافيک، سيستم‌هاي هدايت خودکار وسايل نقليه و مانند اينها دارد. در سال‌هاي اخير طراحي الگوريتم‌‌هاي استخراج راه، هدف مطالعات بسياري از پژوهشگران بوده است.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com