• 1
  • 2
  • 3
  • 4

بررسي گروه هاي مختلف شاخص هاي گياهي سنجش از دور در مطالعه تيپ هاي مرتعي (مطالعه موردي: سميرم، اصفهان)

امروزه استفاده از تصاوير ماهواره اي به عنوان يكي از كم هزينه ترين و سريع ترين روش هاي ارزيابي مراتع مورد توجه است. در اين مطالعه، تعداد 10 شاخص گياهي از گروه هاي مختلف با استفاده از باندهاي طيفي محاسبه و ميزان همبستگي اين شاخص ها با ميزان تاج پوشش گياهي 3 تيپ مرتعي در منطقه سميرم اصفهان اندازه گيري شد.

بررسي تحليلي و تطبيقي سنجش از دور در ايران و جايگاه آن در جغرافيا و علوم زمين

بشر همواره در طول زندگي اش به محيط زيست خود توجه داشته و براي شناخت بيشتر آن تلاش نموده است. او براي دست يابي به اين منظور، به جمع آوري اطلاعات و داده هاي محيطي، از جمله مشاهده غير مستقيمي عوارض زميني و از طريق توليد و تفسير اسناد سنجش از دور (نقشه، عکس هوايي و تصاوير ماهواره اي) به شيوه هاي گوناگون متوسل گرديده است.

ارزيابي روش هاي مختلف سنجش از دور براي پايش تغييرات کاربري اراضي (مطالعه موردي حوزه دره شهر- استان ايلام)

در حال حاضر، تغييرات بدون برنامه کاربري اراضي، به يک مشکل عمده تبديل گرديده است. بيشتر تغييرات کاربري اراضي، بدون برنامه ريزي روشن و منطقي با توجه اندک به اثرات زيست محيطي آنها صورت مي گيرد. از آنجا که تغييرات در کاربري اراضي در سطوح وسيع و گسترده صورت مي گيرد،

شناسايي محدوده هاي اميدبخش پلاياها و املاح تبخيري با کمک تکنيک ‏هاي سنجش از دور در استان سيستان و بلوچستان

توسعه بخش معدن از اصلي ترين محورهاي برنامه ريزي کشور بوده که هدف آن استفاده بهينه از منابع زميني کشور، خودکفايي و اشتغال است. نظر به جايگاه پلاياها در گسترش معادن، اقدام به بررسي هاي دورسنجي اکتشافي با استفاده از الگوها و استانداردهاي جهاني و با توجه به ويژگي ‏هاي کفه ‏هاي نمکي و شورابه ها در سطح استان سيستان و بلوچستان، گرديد.

مدل هاي منطق فازي و سنجش از دور جهت پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز لاجيم

شناسايي، پيشگيري و کنترل خسارات انساني – اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده توسط خطرات طبيعي مانند زمين لغزش ها، از اهداف اساسي موسسات تحقيقاتي و اجرايي است. هدف از انجام اين تحقيق، شناسايي مناطق امن و خطرناک وقوع زمين لغزش و مدل سازي اين پديده با استفاده از شبکه استنتاج فازي و تکنيک هاي سنجش از دور و GIS

بکارگيري داده هاي سنجش از دور در برآورد دماي سطح اراضي (مطالعه موردي حوزه آبخيز وردين، آذربايجان شرقي)

استفاده از داده هاي سنجش از دور براي برآورد دماي سطح زمين روش نسبتا جديدي به شمار مي‏آيد. اين روش هزينه هاي تخمين دما به روش کلاسيک را به طور چشمگيري کاهش مي‏دهد. همچنين داده هاي سنجش از دور پارامترهاي محاسباتي را به صورت توزيعي با توجه به قدرت تفکيک مکاني سنجنده مورد استفاده در اختيار کاربر قرار مي دهد.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com