• 1
  • 2
  • 3
  • 4

تحليل قابليت شاخص‌هاي ارزيابي کيفيت تصاویر تلفیق‌شدۀ ماهواره‌ای با مدلسازی تخريب طيفي و مکاني

تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و ایجاد داده­هایي با قابلیت مکانی و طیفی بالاتر از داده­هاي موجود جایگاه و نقشی ویژه در مباحث سنجش از دور دارد. این درحالی است که دقت و کارآیی همۀ مراحل پردازش در مسیر استفاده از این داده­ها  به دقت و اعتمادپذیری دادۀ تولیدشده وابسته است. درنهايت، استفادۀ بهينه از تصوير تلفيق‌شده مبتني بر دقت روش تلفيق است. بررسي اين مهم به انتخاب درست شاخص ارزيابي، متناسب با هدف و حيطۀ کاربرد تصوير تلفیق‌شده، نیاز دارد.

ارائه و ارزیابی مدل جدید مکانی‌ـ زمانی انتشار ریزگردها در مقیاس منطقه‌ای(DustEM)

طوفان‌های گردوغبار یکی از مهم‌ترین چالش‌های اخیر در منطقۀ غرب آسیا محسوب می­شود. این پدیده به‌علت خشکسالی شدت بیشتری یافته و آثار منفی فراوانی در زندگی مردم منطقه گذاشته است. ازآنجاکه این منطقه در کمربند خشک و گردوغباری جهان قرار گرفته، ضروری است تا ابعاد گوناگون ریزگردها به‌خوبی واکاوی شود. پیش‌بینی و مدلسازی این پدیده می‌تواند از به خطر افتادن جان میلیون‌ها انسان جلوگیری کند. بنابراین، ارائۀ مدلی منطقه‌ای برای بررسی

برآورد ظرفیت آب قابل دسترس خاک، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های کنترل زمینی در مناطق کوهستانی

در مسائل هیدرولوژیک وکشاورزی، ظرفیت آب قابل دسترس خاک متغیری مهم انگاشته می‌شود و برآورد این متغیر در مقیاس حوضۀ آبخیز از اصولی است که در نظر گرفته می‌شود. به‌دلیل ناپیوستگی در برداشت نمونه‌ها و نداشتن دسترسی به اطلاعات کافی در

توسعۀ یک مدل تصمیم‌گیری مبتنی بر محاسبات نرم جهت پیش‌بینی شدت تصادفات در راه‌هاي برون‌شهری

توسعۀ روش‌های جدید و هوشمند برای جلوگیری از وقوع تصادف یا کاهش شدت تصادفات در راه‌های برون‌شهری یکی از اهداف اصلی مطالعات ایمنی راه است. هدف اين تحقيق تلفيق قابليت‌هاي سيستم‌هاي اطلاعات مکاني (GIS) با روش‌هاي مبتنی بر محاسبات نرم، جهت برآورد شدت تصادفات و تعیین فاکتورهای مؤثر بر آن در راه‌های دو‌خطۀ برون‌شهری است. روش پيشنهادي با ارائۀ مدل درخت دسته‌بندی و رگرسیون فازی (FCART) و

ارزیابی کارآیی شاخص‌های طیفی پوشش گیاهی پهن‌باند در پیش‌بینی شرایط خشکسالی در ایران

ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه‌خشک به‌شمار می‌رود که به خشکسالی دچار است. کمبود اطلاعات هواشناسی طولانی‌مدت در پهنۀ وسیعی از کشور یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برای مشاهده و پیش‌بینی کوتاه‌مدت خشکسالی در ایران است. در این مقاله، با به‌کار بردن روش ماشین بردار پشتیبان (SVM) و با استفاده از داده‌های 42 ایستگاه سینوپتیک منتخب در ایران،

مقایسۀ کارآیی الگوریتم‌های‌ ماشین‌ بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز سیمینه‌رود)

با توجه به اینکه الگوریتم‌های متنوعی برای طبقه‌بندی تصاویر ماهواره‌ای در سنجش از دور توسعه یافته‌اند، انتخاب الگوریتم مناسب طبقه‌بندی در دستیابی به نتایج صحیح نقش بسیاری ایفا می‌كند. به همین منظور در پژوهش حاضر، با مقایسۀ کارآیی صحت طبقه‌بندی دو الگوریتم حداکثر احتمال و ماشین‌های بردار پشتیبان، الگوریتم دقیق‌تر تعیین، و از آن برای بررسی روند تغییرات کاربری اراضی استفاده شد. تحقیق حاضر در حوزۀ آبخیز سیمینه‌رود

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com