پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘خطای اتمسفری’

تحصحیح اتمسفریک در نرم افزار ENVI

photo_2017-02-13_16-02-14
تحصحیح اتمسفریک در نرم افزار ENVI: اولین اثر اتمسفر ، کاهش وضوح  تصویر و در نتیجه ضعیف شدن آشکار سازی تصویر و پنهان شدن جزییات آن می باشد . بنابراین قدرت تمایز بین اشیا پایین  آمده و استخراج نمودن اطلاعات مشکل خواهد شد. تصحیح اتمسفری به دو صورت وجود دارد:

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com