پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘مقاله ISI’

تصحیح هندسی

photo_2017-02-13_16-02-14
تصحیح هندسی ژئورفرنس کردن یا زمین مرجع یعنی اینکه مشخص شود که داده شما در کجای کره زمین قرار دارد.در نیمکره شمالی است یا جنوبی.در ایران است یا استرالیا.در استان تهران است یا همدان .در واقع یعنی دادن مختصات واقعی به فایل های وکنوری یا رستری .به عبارت دیگر ژئورفرنس کردن  يا زمين مرجع كردن به معناي تغيير سيستم مختصات اجزاي سازنده عكس و انطباق آن با عكسي كه قبلاً بر روي آن تصحيح هندسي صورت گرفته است.

تحصحیح اتمسفریک در نرم افزار ENVI

photo_2017-02-13_16-02-14
تحصحیح اتمسفریک در نرم افزار ENVI: اولین اثر اتمسفر ، کاهش وضوح  تصویر و در نتیجه ضعیف شدن آشکار سازی تصویر و پنهان شدن جزییات آن می باشد . بنابراین قدرت تمایز بین اشیا پایین  آمده و استخراج نمودن اطلاعات مشکل خواهد شد. تصحیح اتمسفری به دو صورت وجود دارد:

تصحیح اتمسفری

photo_2017-02-13_16-02-14
تصحیح اتمسفری تصحیح اتمسفری یک تصویر در واقع یعنی حذف اثر اتمسفر بروی ارزش هایی که یک سنجده ثبت کرده است .و حذف اثرات اتمسفر بروی تصاویر ماهواره ایی به تصحیح اتمسفری معروف است .همچنانکه می دانید در جو یا اتمسفر ذرات معلق،ابرها،رطوبت،باد و ….وجود دارد که همه اینها باعث می شود که بر تصاویر اثر گذارد و باعث شود که ما در تجزیه و تحلیل های کاربردی با خطا مواجه شویم .

تصحیح کلی اتمسفری به روش Emperical line

photo_2017-02-13_16-02-14
تصحیح کلی اتمسفری به روش Emperical line این روش مستلزم آن است که اندازه گیری ها از بازتابندگی سطح در مناطق تاریک و روشن در تصویر همزمان با گذر ماهواره از منطقه انجام شود.اگر مناطق از لحاظ طیفی دارای ثبات باشند نیازی نیست که اندازه گیری ها همزمان صورت گیرددر غیر این صورت آزمایش ها باید در تحت شرایط روشنایی و اتمسفری یکسان بعمل آید.

دور روش اصلی در سنجش از دور برای تصحیح اتمسفری

photo_2017-02-13_16-02-14
دور روش اصلی در سنجش از دور برای  تصحیح اتمسفری وجود دارد : روش بررسی هیستوگرام تصویر: در این روش هیستوگرام های باند ها بصورت مجزا محاسبه و ترسیم می گردد .معمولا مناطقی که از آب صاف یا سایه و بازالت تیره تشکیل شده باشد دارای انعکاس پایین است .پیکسل های این مناطق در طول موج مادون قرمز نزدیک DN های نزدیک به صفر دارند چنانچه هیستوگرام باند های دیکر نیز رسم شود مشاهده خواهد شد که DN های مناطق تیره در این باند ها بیشتر از باند مادون قرمز (برای مثال باند 4 در لندست 4 و 5)است و هیچ گاه از صفر شروع نمی شود.حداقل DN در هیستوگرام های باند 1 و 3 در مناطق تیره(مقدار افزون بر صفر)مبین مقدار اثر پراکنش جوی است بنابراین برای حذف آثار جوی می توان این حداقل DN  را از DN  باند های دیگر کسر کرد.

موزاییک کردن (Mosaicking)

photo_2017-02-13_16-02-14
موزاییک کردن (Mosaicking) در اغلب موارد منطقه جغرافیایی مورد مطالعه ممکن است در چارچوب یک تصویر ماهواره ای قرار نگیرد. مانند محدوده حوضه های آبریز و یا گسترش حدود دریاچه ای که توسط دو یا سه تصویر پوشش داده شده است در چنین مواقعی باید تصاویر تصحیح شده را در کنار هم قرار داد تا یک تصویر واحد ایجاد گردد به این عمل در اصطلاح پردازش تصاویر ماهواره ایی موزاییک کردن گویند.

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com